Obaveštenje

Dragi prijatelji, od sada pa nadalje sadržaj ovog bloga i buduće članke čitajte na novoj adresi Obrazovnog centra:

http://obrazovnicentar.com/

Uskoro će sadržaj ovog bloga biti izbrisan, jer su svi članci već prebačeni na novu adresu!

Uživajte 🙂

Profesionalni razvoj nastavnika

 

PROFESIONALNI  RAZVOJ  NASTAVNIKA

 

Pod profesionalnim razvojem smatra se kontinuirano učenje, proširivanje znanja i veština neophodnih za rad za unapređenje kvaliteta nastave, učenja i postignuća učenika. Kad pomislimo na profesionalni razvoj uglavnom nam padnu na pamet seminari kao vid stručnog usavršavanja, samim tim i vid profesionalnog razvoja.

Svaka škola , na početku školske godine obavezna je da donese plan stručnog usavršavanja nastavnika, stručnih saradnika i direktora. To se uglavnom odvija, kao što je već rečeno, putem seminara koji se organizuju u školi ili van nje.

 

Postavlja se pitanje-Šta nastavnik, kao pojedinac može da uradi povodom sopstvenog profesionalnog razvoja?

 

1.    Svaki nastavnik kroz izradu ličnog plana profesionalnog razvoja, treba da bude kreator sopstvenog usavršavanja.

2.    Putem horizontalnog učenja-učenja jedni od drugih, prenošenje znanja i iskustava. To može da se izvede orgaqnizovanjem sastanaka srodnih veća i razmenom materijala, diskusijom na određenu temu…

3.    Putem interaktivnih metoda u nastavi pojedinih predmeta. Rezultati ovakvih aktivnosti mogu biti materijali za ogledne časove, za nastavu i učenje, razmena iskustva u primeni novih metoda i tehnika rada.

4.    Držanje oglednih časova-bogaćenje sopstvene pripreme za nastavni čas, korelacija sa drugim predmetima… Svaki nastavnik je u obavezi da jednom godišnje održi ogledni čas.

5.    Sastanci u školama, organizovanje radionica (primer-Nove nastavne metode, Igre u učionici), debata, okruglih stolova. Na ovim sastancima razmatraju se konkretne aktivnosti  koje mogu da nam budu od pomoći u učionici, razmenjuju materijali. Mogu se organizovati sastanci unutar jedne škole ili pozvati i druge škole da učestvuju.

6.    Informatička pismenost. S obzirom da je u učionici 21.veka kompjuter jedan od osnovnih nastavnih pomagala, svaki nastavnik bi trebalo da poseduje osnovnu informatičku pismenost. Mnoštvo materijala, interaktivnih aktivnosti, prezentacija utiče na profesionalni razvoj .

7.    Vođenje dokumentacije o realizaciji časova, aktivnosti u toku godine, preimedbe,  sugestije za ubuduće, od izuzetne su važnosti za planiranje nastavnog časa sledeće godine.

Pravilnik-ocenjivanje ucenika u osnovnom obrazovanju

 PRAVILNIK O OCENJIVANJU UCENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

S obzirom da je izašao novi pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnoj školi koji je doneo neke novine, u želji da se zaposleni u prosveti  što bolje upoznaju sa njim, napisala sam ukratko najvažnije stvari i novine koje taj pravilnik sadrži .

Ocenjivanje je kontinuirani proces kojim se iskazuje odnos prema ucenju, skoli, proverava znanje ucenika, podstice aktivnost i motivacija.

Ocena je javna i saopštava se učeniku odmah.  Ocena može biti opisna i brojcana.

Opisnom se izražava angažovanost  učenika, napredovanje, ostvarenost cilljeva.

Brojcanom se izražava stepen ostvarensoti ciljeva kao i napredovaanje učenika.

Ocene su -odličan (5); vrlo dobar(4); dobar (3); dovoljan (2); nedovoljan (1). Novina koju donosi ovaj pravilnik jeste procenjivanje veštine izražavanja, primena naučenog gradiva, razumevanje, rad sa podacima , umetničko izražavanje, veštine -koja je u sklopu Okvira za procenu rezultata učenja.

Ocenjivanje u toku školske  godine može biti formativno i sumativno.

Formativno ocenjivanje redovno prati rad ucenika u toku školske godine, sadrži preporuke i zapisuje se u pedagoškoj dokumentaciji koju vodi nastavnik.

Sumativno ocenjivanje predstavljaju brojcane ocene na kraju određene celine ili klasifikacionog perioda.

Učeniku koji ima teškoća u razvoju ili učenju, invaliditet ili socijalni problem  pruža se dodatna podrška u okviru individualnog obrazovnog programa.

Raspored pismenih zadataka i provera dužih od 15 minuta upisuje se u dnevnik i objavljuje za svako odeljenje na oglasnoj tabli škole.Moguća je samo jedna pismena provera u danu, a dve u nastavnoj nedelji. Ako nakon pismene provera više od polovine učenika dobije nedovoljnu ocenu, provera se ponavlja samo za te učenike. Pre organizovanja druge provere nastavnik je dužan da održi dopunski čas za te učenike.  Provere ne duže od 15 minuta nastavnik nije dužan da najavljuje.

  ZAKLJUČNA OCENA IZ PREDMETA

U prvom razredu zaključna ocena kako izobaveznih tako i iz izbornih predmeta je opisna i  utvrđuje se na kraju prvog i drugog  polugodišta. U ostalim razredima zaključna ocena je brojčana , osim iz predmeta -veronauka i građansko vaspitanje.  Novina je da su sada opisne ocene za ova dva predmeta iste- ističe se, dobar i zadovoljava.

Učenik koji nema najmanje 4 ocene u toku polugodišta ne može da se zaključi ocena.   Odeljenjski starešina je dužan da prati napredovanje učenika i ukazuje nastavnicima na broj propisanih ocena.

 VLADANJE UČENIKA

Vladanje učenika od prvog do petog razreda je opisno na polugodištu i na kraju školske godine. Zaključna ocena učenika ovih razreda je -primerno, vrlo dobro,dobro,zadovoljavajuće  i nezadovoljavajuće i  ne utiče na opšti uspeh učenika.

Vladanje učenika od šestog do osmog razreda je opisno u toku polugodišta.  Zaključna ocena je  primerno (5), vrlo dobro(4),dobro (3),zadovoljavajuće(2)  i nezadovoljavajuće (1) i    utiče na opšti uspeh učenika.

Novina je da ocena iz vladanja može da se smanji  zbog izrečene vaspitno-disciplinske mere a može da se smanji i zbog ponašanja zbog kojeg je izrečena vaspitna mera. Ocena se popravlja na kraju klasifikacionog perioda ukoliko učenik  pokazuje poboljšanja  u ponašanju, prihvata odgovornost za svoje postupke i koriguje svoje ponašanje.Opisna ocena iz vladanja u toku polugodišta može da sadrži vaspitnu preporuku npr.ističe se u izvršavanju obaveza prema školi , uglavnom izvršava obaveze…Novina- Zaključna ocena iz vladanja daje se kada se sagleda ponašanje učenika  u celini, izvršavanje obaveza i odnos prema školskim obavezama, drugovima,  zaposlenima škole, vaspitno-disciplinskoj ili vaspitnoj meri, školskoj imovini. Kriterijumi za ocenjivanje vladanja čine sastavni deo pravilnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               OPŠTI USPEH UČENIKA  

Što se tiče prvog razreda na kraju prvog i drugog polugodišta učitelj daje mišljenje o učenikovom radu koje se upisuje u đačku knjižicu.

Od drugog do osmog uspeh se utvrđuje na kraju prvog i drugog polugodišta na osnovu aritmetičke sredine predmeta- obaveznih, obaveznih izbornih i iz vladanja, počev od šestog razreda.

OBAVEŠTAVANJE O OCENJIVANJU

Roditelji se upoznaju na početku godine sa rasporedom pismenih zadataka, provera a odeljenjski starešina je dužan da roditelje najmanje 4 puta godišnje obaveštava ocenama učenika, napredovanju, vladanju. Ukoliko roditelj, odnosno staratelj ne dolazi na roditeljske sastanke, odeljenjski starešina je dužan da obavesti roditelje u pismenoj formi o ocenama, vladanju, teškoćama, izostancima učenika.

Nastavnik tokom školske godine vodi pedagošku dokumentaciju o napredovanju učenika.

 

Protest studenata

     

Studentski protesti na Filozofskom i Filološkom fakultetu traju danima, a izgleda da im se kraj ne nazire. Ono što obeležava ove proteste jesu kontradiktorne ocene i izjave Ministarstva prosvete sa jedne strane, i studenata sa druge.

Studenti traže da od naredne godine uslov za ulazak na budzet bude 48 ESP bodova, da se ukine rangiranje kao i da školarina ne bude veća od tri prosečne plate. „To nije moguće preko noći“-rekao je ministar prosvete Žarko Obradović i podsetio  da je na sastanku održanom prošle nedelje  predloženo da svi studenti sa 60 ESP bodova budu potpuno oslobođeni plaćanja školarine, oni od 53 do 59 ESP bodova  da  plaćaju 30 odsto, a studenti sa 48 do 53 ESP bodova budu oslobođeni 50 odsto školarine. Oni koji nemaju novac treba da se dogovore sa fakultetom i budu oslobođeni plaćanja.

Međutim, uprava Filozofskog fakulteta je izjavila da su studentski zahtevi u nadležnosti Ministarstva.

Sa druge strane, profesorka Srbijanka Turajlić ocenila je protest studenata kao „čist populizam“. Ona je navela da je uzrok sve češćih problema na relaciji Ministarstvo – univerziteti nesposobnost i jednih i drugih da sprovedu reformu visokog obrazovanja.

Fotografije preuzete sa foto bete i blic.rs.

Knjiga…..

S obzirom da je počeo Sajam knjiga koju knjigu preporučujete (može biti vezana za stručno usavršavanje, nastavu, neku koju smatrate da bi bila korisna …)

Ostavite svoju preporuku…komentar….

Sajam knjiga 2011.godine

BEOGRADSKI SAJAM KNJIGA

 Sajam knjiga odrzaće se tradicionalno poslednje nedelje oktobra -od 23.do 30.oktobra 2011.godine. Slogan ovogodišnjeg sajma je „KNJIGE SPAJAJU LJUDE„.  Na sajmu će se predstavljiti domaći i svetski izdavači, ali počasno mesto imaće Portugalija, odnosno portugalski jezik. Na sajmu će biti organizovane razne tribine, biće predstavljena najnovija dela i autori, održavaće se radionice, ćaskaonice, škola stripa, susreti bibliotekara…

Školski dan  na Sajmu knjiga je 27. oktobar – cena ulaznice za grupne posete je 150 dinara, a dani za porodičnu posetu su utorak i sreda 25. i 26.oktobar kada je cena ulaznice 600 dinara za celu porodicu.

Cena za pojedinačne posete  je 250 dinara. Radno vreme Sajma je ove godine produženo za jedan sat tako da su vrata Sajma otvorena za  posetioce od 10 do 21 čas.

Testiranje osmaka

Zavod za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja u saradnji sa Ministarstvom prosvete pokrenulo je inicijativu testiranja osmaka –inicijalno testiranje za zavrsni ispit. Testiranja bi trebala da se sprovedu u trecoj nedelji oktobra i u maju sledece godine kao priprema ucenika osmih razreda za zavrsni ispit.

Za testiranje u oktobru odluceno je da ucenici rade test broj 1 iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike.

Preporuka je da rade pod istim uslovima kao i na zavrsnom ispitu i da se odredi jedna osoba koja bi bila organizator ovog testiranja.

Organizator bi  trebalo da vodi racuna o sledecem:

1. Uslovi da budu jednaki za sve ucenike

2.Testiranje se obavlja dva dana

3.Testovi se pregledaju na osnovu Uputstva za ocenjivanje

4. Testiranje traje 90 minuta , dva skolska casa

5.Dezurni nastavnici bi trebalo da procitaju ucenicima uputstvo za rad

Sto se tice ovog inicijalnog testiranja ucenici nisu radili sledece zadatke: srpski jezik -zadatak br.13, a matematika-zadaci  4,16,19.

Mislim da su ovakve probe zavrsnog ispita dobra stvar za“ probijanje leda “ osmacima, upoznavanje sa samom procedurom zavrsnog ispita  kao i za njihovu samoproveru stecenog znanja.

Nastavni planovi za gimnazije

Nastavne planove i programe koje je usvojio Nacionalni prosvetni savet možete preuzeti sa  http://www.fbg.org.rs/programi-koji-su-usvojeni-na-nps/

Novi nastavni plan za gimnazije

 

Nacionalni prosvetni savet doneo je novi nastavni plan za gimnazije. Sadašnji osmaci će biti prvi koji će učiti po ovim planovima. Plan je da 2015. gimnazijalci polažu opštu maturu i fakultet upisuju bez prijemnog ispita.

Budući gimnazijalci neće odmah upisivati gimnaziju društveno-jezičkog ili prirodno-matematičkog tipa; na to  se odlučuju tek u drugoj godini.

Najveća nelogičnost novih nastavnih planova jeste izbacivanje informatike u trećoj i četvrtoj godini srednjeg obrazovanja.

Pravilnik stručnog usavršavanja nastavnika

 

PRAVILNIK STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA

Preuzmi:

pravilnik strucnog usavrsavanja

Prethodno Stariji unosi